BIP

Władze:
               Dyrektor Poradni: Anna Padzik
               Wicedyrektor Poradni: dr Katarzyna Jaworska
Struktura Organizacyjna:
               Struktura organizacyjna Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Sulejówku

1. Dyrektor

2. Wicedyrektor

3. Pracownicy pedagogiczni:

 • psycholodzy
 • psychoterapeuci
 • pedagodzy
 • logopedzi, neurologopedzi
 • terapeuci SI, muzykoterapeuci
 • rehabilitanci
 • doradca zawodowy

4. Pracownicy administracji i obsługi

Status Prawny:
·  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Sulejówku zwana dalej Poradnią jest publiczną placówką oświatową działającą na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz.496, z 1997r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 z 1998r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. wraz z rozporządzeniem zmieniającym z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz.1488 i Dz. U. z 2017 poz. 1647). Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. i zmieniające rozporządzenie z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz.1869 i Dz. U. 2010 nr 228 poz. 1492, z późniejszymi zmianami).
·  Organem prowadzącym Poradnię jest Starostwo Powiatu Mińskiego.
·  Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Poradnią jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
·  Teren działania Poradni: Sulejówek, Halinów i Gmina Halinów.
·  Siedziba Poradni znajduje się w Sulejówku przy ul. Idzikowskiego 7B.
· Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni oraz dzieciom nieuczęszczającym do placówki oraz ich rodzicom, (jeżeli mieszkają na terenie działania). Poradni. Poradnia działa w ciągu całego roku, jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
·  Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
·  Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.


Zasady funkcjonowania:
Poradnia funkcjonuje według zasad określonych w Rozporządzeniu MEN z dnia 1 lutego 2013 r. wraz z rozporządzeniem zmieniającym z 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno–pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 13.02.2013 r. poz.199 i Dz. U. z 2017 poz. 1647) oraz innych aktach prawnych.
Cele i zadania Poradni są określone w statucie dostępnym w sekretariacie Poradni.

Kompetencje:
Pracownicy posiadają kompetencje do prowadzenia diagnozy i poradnictwa w zakresie działań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych i doradztwa zawodowego oraz terapii psychologicznej, pedagogicznej, psychoterapii, socjoterapii, terapii sensorycznej i terapii logopedycznej.

Przedmiot działalności:
Poradnia oferuje profesjonalną pomoc w następujących zakresach:

 1. W zakresie działalności diagnostycznej – prowadzenie badań dzieci i młodzieży zmierzających do określenia ich poziomu rozwoju, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, form kształcenia, możliwości psychofizycznych oraz zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych a także wskazywanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, we współpracy z ich rodzicami i nauczycielami;
 2. W zakresie działalności terapeutycznej – prowadzenie różnych form terapii pedagogicznej, psychologicznej logopedycznej, psychoterapii i socjoterapii w stosunku do dzieci i  młodzieży oraz ich rodzin, w zależności od rozpoznanych potrzeb oraz służenie wsparciem i pomocą merytoryczną terapeutom zatrudnionym w terenowych  placówkach.
 3. W zakresie doradztwa – prowadzenie doradztwa psychologicznego i pedagogicznego dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, szczególnie dotyczącego przebiegu i  planowania kariery szkolnej i zawodowej, rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych, trudności rozwojowych i problemów wychowawczych;
 4. W zakresie pracy profilaktycznej – wspomaganie uczniów, rodzin i placówek oświatowych.
  W pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych; rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; upowszechnianie idei zdrowego trybu życia; udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka;
 5. W zakresie działalności edukacyjnej – prowadzenie wykładów otwartych i różnych form psychoedukacji dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli oraz innych osób współtworzących środowisko wychowujące, popularyzowanie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej, w tym dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego. 

Poradnia realizuje swoje zadania również poprzez opiniowanie, orzecznictwo, poradnictwo, konsultacje, organizowanie grup wsparcia, prowadzenie mediacji, interwencje kryzysowe, działalność informacyjno-szkoleniową i inne formy uwzględniające potrzeby środowiska lokalnego.