O NAS

Rys historyczny Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sulejówku

Poradnictwo psychologiczne w Polsce w formie zorganizowanej jest dziedziną młodą. Jego początki sięgają  lat  pięćdziesiątych  XX wieku.  Wtedy  to  właśnie  mieszkańcy  Sulejówka i okolic korzystali z usług Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Zielonce i Warszawie. Zarządzeniem Kuratora Oświaty  i   Wychowania   –   mgr   Wacława   Bańkowskiego   z dn.  10.V.1983r.   została   powołana w Sulejówku Poradnia Wychowawczo-Zawodowa, która rozpoczęła swoją działalność 01.IX.1983r. 
Stanowisko dyrektora nowo utworzonej instytucji objął pedagog – dr Leszek Piotrowski. Uroczysta inauguracja miała miejsce 11.IX.1983r. Poradnia mieściła się przy ul. Dzierżyńskiego (obecnie Paderewskiego) w sąsiedztwie Liceum Ogólnokształcącego. Pracownicy realizowali podstawowe zadania statutowe: diagnozę psychologiczno-pedagogiczną, profilaktykę, orzecznictwo specjalne i terapię logopedyczną.
    

W dniu 01.I.1987 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Funkcję tę powierzono pedagogowi mgr Irenie Kruk. Pod jej kierownictwem Poradnia rozwijała działalność diagnostyczno-terapeutyczną na miarę swoich możliwości kadrowych. ​Trudne warunki lokalowe zmusiły dyrektora i władze nadrzędne do wynajęcia budynku przy ul. Kombatantów 10, co miało miejsce w styczniu 1991r. W maju 1991r. konkurs na stanowisko dyrektora Poradni wygrała psycholog Anna Padzik. Objęła tę funkcję 01.09.1991r. i sprawuje ją do chwili obecnej. Tak jak wszystkie poradnie tego typu w kraju – decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania Włodzimierza Paszyńskiego z dn. 11.06.1993r. – Poradnia Wychowawczo-Zawodowa została przekształcona w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Przez pierwszych kilkanaście lat istnienia placówki – organem prowadzącym było Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie. Następnie w związku ze zmianami w podziale administracyjnym kraju – Starostwo Powiatu Mińskiego (od stycznia 1999r. do 31.12.2001r.), a Starostwo Powiatu Warszawskiego od stycznia do października 2002r. Po wyborach samorządowych w 2002r. – ponownie organem prowadzącym zostało Starostwo Powiatu Mińskiego. Szczególny nacisk dyrektor Anna Padzik położyła na:

  • Wczesną pomoc małemu dziecku, jego rodzicom i wychowawcom
  • Profilaktyczno-edukacyjną działalność w środowisku
  • Różnorodność specjalistycznych form terapii

W kwietniu 2007 roku Poradnia otrzymała uprawnienia do orzekania w sprawach dzieci z wadami słuchu, wzroku i z autyzmem od Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Po 17 latach pracy w budynku przy ul. Kombatantów II Wojny Światowej 10 Poradnia zmieniła lokal na bardziej przestronny i spełniający standardy pracy psychologicznej. Siedziba mieściła się przy ul. Piastowskiej 2.

Działalność Poradni odbywa się na kilku płaszczyznach:

  • Diagnozy trudności szkolnych, wychowawczych i zaburzeń zachowania
  • Terapii indywidualnej, grupowej i rodzinnej
  • Profilaktyki i wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
  • Psychoedukacji i doradztwa zawodowego
  • Mediacji i psychoterapii
  • Wspierania wychowawczej funkcji rodziny i szkoły

Psycholodzy, logopedzi i terapeuci poradni świadczą wszystkim zainteresowanym nie tylko indywidualną pomoc, ale też organizują zajęcia grupowe i warsztaty w poradni oraz na terenie szkół i przedszkoli. Od kilkunastu lat prowadzą: warsztaty integracyjno-adoptacyjne, warsztaty decyzji zawodowej, treningi antystresowe, warsztaty profilaktyczne zapobiegające uzależnieniom także wirtualnym, uczą technik efektywnego uczenia oraz rozwijania myślenia twórczego u dzieci zdolnych. Profesjonalnej pomocy oczekują nie tylko uczniowie. Organizowane są także warsztaty, szkolenia i konferencje dla rodziców, nauczycieli i wychowawców w tym unikalny w Polsce Uniwersytet Świadomego Rodzica prowadzony od 2014r.